การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1

 

 

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 - 20  พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังใหม่ตามแนวดำเนินการบริหารกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 425 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 69 เขต จำนวนแขตละ 5 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ

 

002-20140521-154639

 

003-20140521-154640

004-20140521-154640

005-20140521-154641

006-20140521-154641

007-20140521-154642

008-20140521-154643

009-20140521-154643

010-20140521-154644

011-20140521-154644

012-20140521-154645

013-20140521-154646

014-20140521-154646

015-20140521-154647

016-20140521-154647

017-20140521-154648

018-20140521-154649

019-20140521-154649

019-20140521-154649

020-20140521-154650

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir