103991145

สำนักงาน ก.ค.ศ.รับการประเมินโครงการทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงานการให้บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์( E-service)โดยคณะกรรมการจาก กพร. และมีนายวัชร์ชัย สุวรรณไตร ผู้อำนวยภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล เป็นผุ้นำเสนอผลงาน ในวันที่ 3 มิถุนาย 2558 ที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

580603 2

580603 3

580603 4580603 5

580603 6

580603 7

580603 8

580603 9

580603 10

580603 11

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir