การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 1

          นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  การหักเงินชำระหนี้  การจัดทำรายงานระบบประเมินผล  การรับชำระหนี้และติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ   กฎหมายแพ่ง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ และงานสารบรรณ

           ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้แก่ คุณณริศรา  จันทรภูมิ , คุณศิริวรรณ์  อิศโร และคุณพรรณนภา  เผ่าจินดา , นายสมโชค  ศรีนิรัตน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี และบริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอรี่ จำกัด ทีมบริษัทประเมินผล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนกว่า 50 คน 

 

2-20140528

3-20140528

 4-20140528

5-20140528

6-20140528

7-20140528

8-20140528

9-20140528

10-20140528

11-20140528

12-20140528

13-20140528

14-20140528

15-20140528

16-20140528

17-20140528

18-20140528

19-20140528

20-20140528

21-20140528

22-20140528

23-20140528

24-20140528

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ / ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir