การประชุมเชิงปฏิบัติการร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... (มาตรา ๗๕) และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มาตรา ๗๗)

 

1

 

           นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... (มาตรา ๗๕) และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มาตรา ๗๗)  ในวันที่ ๔ - 6 มิถุนายน 2557  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์  จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ทั้งนี้ การจัดทำร่างฯ ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

          ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง  กรมกำลังพล กองทัพบก  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  สพฐ.  กศน.  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผอ.สถานศึกษา  ครู  ศึกษานิเทศก์  รวมทั้ง ที่ปรึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๖๕ คน เข้าร่วมในการประชุมฯ  

2-20140609

3-20140609

4-20140609

5-20140609

6-20140609

7-20140609

8-20140609

9-20140609

10-20140609

11-20140609

12-20140609

13-20140609

14-20140609

15-20140609

16-20140609

17-20140609

18-20140609

19-20140609

20-20140609

21-20140609

22-20140609

23-20140609

24-20140609

25-20140609

26-20140609

27-20140609

28-20140609

29-20140609

30-20140609

31-20140609

32-20140609

33-20140609

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ / ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir