การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

1

 

          นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 57 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  นายเกษม สดงาม  นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการ  กรมบัญชีกลาง  ก.พ.ร.  ธนาคารต่างๆ  รวมทั้งผู้บริหาร ที่ปรึกษา และบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมด้วย

2-20141124

3-20141124

4-20141124

5-20141124

6-20141124

7-20141124

8-20141124

9-20141124

10-20141124

11-20141124

12-20141124

13-20141124

14-20141124

15-20141124

16-20141124

17-20141124

18-20141124

19-20141124

20-20141124

21-20141124

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ / ข่าว 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir