Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการนำระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและระบบสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาการนำระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและระบบสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ก.ค.ศ.” การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ก.ค.ศ.” Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ     Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ

และแนวทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

1

 

           นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารกองทุนและด้านกฎหมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนทั้งสิ้น 48 คน

            การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันชำระหนี้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

2-20160802

  

 a-20160802 

 

3-20160802

 

 4-20160802

 

5-20160802

 

6-20160802

 

7-20160802

 

8-20160802

 

9-20160802

 

10-20160802

 

11-20160802

 

12-20160802

 

13-20160802

 

14-20160802

 

15-20160802

 

16-20160802

 

17-20160802

 

18-20160802

 

19-20160802

 

20-20160802

 

21-20160802

 

22-20160802

 

23-20160802

 

24-20160802

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว 

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 315 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

08635772
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3977
6359
45688
40331
164170
174876
8635772
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-06-24 15:40:35

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir