การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

1

 

    นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถเบิกจ่ายเงิน บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมทั้งประเทศส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 220 คน

   กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษและอภิปรายเรื่องปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การบริหาร การเงินและการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยคณะผู้บริหาร วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และมีการจัดกลุ่ม เพื่อปฏิบัติการจัดทำรายงานเงินงวดปีบัญชี 2559 ของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir