สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ว 17/2552

1

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว17/2552) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดยมีนายนิวัตร นาคะเวช เป็นประธานการประชุม เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนกรรมการผู้ประเมิน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 50 คน มาร่วมระดมความคิด ให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ดรุวรรณ  บุญมาก  ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir