การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับระบบตำแหน่งและวิทยฐานะและหลักเกณฑ์

การบริหารงานบุคคลอื่นให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอื่นให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทำ(ร่าง) ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ และ(ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอื่นให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศรีชัย  พรประชาธรรม นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ นายเนาวรัตน์  สวัสดี ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน 50 คน

2

3

4

5

 

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ดรุวรรณ  บุญมาก  ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir