สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนาปรับปรุงและพัฒนากรอบการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีและเลื่อน ว๑๗/๒๕๕๒

1-1

       นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาปรับปรุงและพัฒนากรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๑๗/๒๕๕๒ วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากรอบการประเมินให้มีความสอดคล้อง ตรงตามบริบทของการปฏิบัติงานตามสายงานที่เสนอขอรับการประเมิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

9-9

10-10

 

วุฒิชัย จันทร์ต๊ะ ภาพ
ดรุวรรณ บุญมาก ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir