สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดโครงการธรรมสัญจร “ไหว้พระ ๕ วัด” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม กอปร กับค่านิยมของสำนักงาน ก.ค.ศ. คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความถูกต้อง เสียสละ สร้างสรรค์ จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

 

1 2 

3  4

5 5

7 8

9 10

11 12

13 1415 16

17 18

19 20

21 22

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir