สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดโครงการธรรมสัญจร “ไหว้พระ ๕ วัด” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม กอปร กับค่านิยมของสำนักงาน ก.ค.ศ. คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความถูกต้อง เสียสละ สร้างสรรค์ จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

 

1 2 

3  4

5 5

7 8

9 10

11 12

13 1415 16

17 18

19 20

21 22

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir