การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล         ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

1

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี  ในการประชุมครั้งนี้เป็น
การประชุมระดมความคิดในการจัดทำกรอบการประเมินผลและรายละเอียดในตัวชี้วัดของศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาคและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาศึกษาให้มีคุณภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. นครสวรรค์ และ สกลนคร มาบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อทำกรอบการประเมินผลและรายละเอียดในตัวชี้วัดของศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ก่อนที่จะได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำกรอบการประเมินและตัวชี้วัดต่อไป

 

2

  

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir