การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1

 

       นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อสังเกตจากการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มาพิจารณาปรับปรุง(ร่าง)หลักเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียนในสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา เพื่อการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 20 คน

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ดรุวรรณ  บุญมาก ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir