Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง
หรือพนักงานราชการ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read more...
ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75 บาท ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75  บาท     Read more...
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

การประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

1

 

           ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้แก่ศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค  ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด  ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ทั้ง 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 200 คน และได้รับเกียรติจาก พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่องการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  นายประเสริฐ  บุญเรือง และนายพิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใน กศจ.

          นอกจากนี้ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  นางจินตนา  มีแสงพราว  ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมบรรยายเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเรื่องกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ พร้อมชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม 

 

2-20161116

3-20161116

 

4-20161116

 

5-20161116

 

6-20161116

 

7-20161116

 

8-20161116

 

9-20161116

 

10-20161116

 

11-20161116

 

12-20161116

 

13-20161116

 

14-20161116

 

15-20161116

 

16-20161116

 

17-20161116

 

18-20161116

 

19-20161116

 

20-20161116

 

21-20161116

 

22-20161116

 

23-20161116

 

24-20161116

 

25-20161116

 

26-20161116

 

27-20161116

 

28-20161116

 

29-20161116

 

30-20161116

 

31-20161116

 

32-20161116

 

33-20161116

 

34-20161116

 

35-20161116

 

36-20161116

 

37-20161116

 

38-20161116

 

39-20161116

 

40-20161116

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 207 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09870598
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
806
7838
36846
43348
93112
215988
9870598
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-12-15 03:23:39

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir