การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมกว่า 50 คน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

วุฒิชัย จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir