ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

 

 

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....   วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีการวางระบบกลไก และกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยมีรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 40 คน เข้าร่วมประชุม และระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับ พรบ. ดังกล่าว

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

ดรุวรรณ   บุญมาก         ภาพ / ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir