สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ และกรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552)

013

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ และกรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552) ระหว่างวันที่ 24-26  กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน 

010 012 001 002 003 004 005 006 007 008 009 011  014 015 016

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir