0 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๑ และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

 

 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกมล ศิริบรรณ) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ) ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน ก.ค.ศ.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า ๔๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของ ก.ค.ศ. และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานบุคคล อันจะเป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ต่อไป

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

24 25

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir