Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง
หรือพนักงานราชการ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read more...
ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75 บาท ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75  บาท     Read more...
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

0 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๑ และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

 

 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกมล ศิริบรรณ) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ) ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน ก.ค.ศ.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า ๔๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของ ก.ค.ศ. และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานบุคคล อันจะเป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ต่อไป

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

24 25

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 307 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09891777
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1443
6573
8016
50009
114291
215988
9891777
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-12-18 06:23:07

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir