Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการนำระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและระบบสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาการนำระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและระบบสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ก.ค.ศ.” การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ก.ค.ศ.” Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ     Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

0

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภาคใต้ และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกมล ศิริบรรณ) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ) ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน ก.ค.ศ.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลใน ภาคใต้ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า ๔๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของ ก.ค.ศ. และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานบุคคล อันจะเป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ต่อไป

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 284 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

08635715
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3920
6359
45631
40331
164113
174876
8635715
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-06-24 15:35:10

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir