0

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภาคใต้ และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร กิจเกื้อกูล) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายกมล ศิริบรรณ) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ) ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน ก.ค.ศ.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลใน ภาคใต้ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า ๔๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของ ก.ค.ศ. และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานบุคคล อันจะเป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ต่อไป

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir