การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่ 7 เรื่องเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียน

ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1

 

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายทศพร  ลี้สิ้นภัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่ 7 เรื่องเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ค.ศ. วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 7 เรื่องเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนการจัดการความรู้ 8 ขั้นตอน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น 30 คน

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir