การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

 

                 นางสาวสุรางค์  เจริญจิตร์ ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ จะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ให้กับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 48 คน

3

2

18

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir