การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ สวนธรรมศรีปทุม ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้  การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีนายทศพร ลี้สิ้นภัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ  นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์                   ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ เป็นผู้กำกับดูแลและดำเนินการตามกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรสำนักงานก.ค.ศ.เป็นการพัฒนาต่อยอดทางความคิดไปสู่การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและนโยบายของรัฐบาล มีบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 35 คน

 

2

 

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir