สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรางวัลสำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในระดับดีมาก

 

1

 

 

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่สำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ในระดับดีเด่นและดีมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับรางวัลสำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ในระดับดีมาก โดยนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายให้นายศรีชัย  พรประชาธรรม  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ทุกสำนักในสังกัดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารหน่วยงานในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งผลการประเมิน มีสำนักต่างๆ ได้รับรางวัล ดังนี้

 

 

ระดับดีเด่น

2

 

 

1. สำนักงานรัฐมนตรี

 

3

 

 2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา

 

 

4

 

3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี

 

 

5

 

4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี

 

6

 

 

5. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต

 

7

6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 

8

 

7. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี

 

9

 

8. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สงขลา

 

10

 

9. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี

 

 

ระดับดีมาก

11

 

 

1. สำนักอำนวยการ

 

12

 

2. สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

13

 

3. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 

14

 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

 

15

5. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 

16

 

6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

17

 

7. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

18

 

8. สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

19

 

9. สำนักนิติการ

 

20

 

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

21

 

11. สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

22

12. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

23

 

13. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

24

 

14. สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

 

25

 

15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

26

 

16. สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

 

27

 

17. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

28

 

18. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

 

29

 

19. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี

 

30

 

20. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 กรุงเทพมหานคร (เดิม)

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir