การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กระบวนการสนับสนุนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

 

     นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กระบวนการสนับสนุนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการทบทวนการจัดการกระบวนการสนับสนุน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดกระบวนการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามความจำเป็นของสำนักงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 25 คน

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir