การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการสนับสนุน
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 1

นายทศพร  ลี้สิ้นภัย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการสนับสนุนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการสนับสนุนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการทบทวนการจัดการกระบวนการสนับสนุน โดยต้องดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค และคุณกฤษดาพงษ์  การวิจิตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เป็นวิทยากรและนำฝึกปฏิบัติแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 46 คน.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

จุฑามาศ  ธนนราพงศ์           ภาพ/ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir