การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
1
 
 
 
 

นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน เพื่อเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง รวมถึงด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งคุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
รวม 39 คน

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17 

18

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29

30 

31

 

 

 

ภาพ/ข่าว   นปภา  โพธิ์พ่วง

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir