การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานตาคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน

 

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน ให้ครบถ้วน เพื่อนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำหรับการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการภารกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

จุฑามาศ  ธนนราพงศ์            ภาพ/ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir