Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ จัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ จัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา     Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....                            นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดระเบียบของ ก.ค.ศ.ในการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติ              ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ              ที่เกี่ยวข้องรวม ๓๓ คน Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

 

          นางสาวสุรางค์  เจริญจิตร  ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. ประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักคำสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตในสังคม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต พุทธสาวิกาในพุทธศาสนา ผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน และคณะวิทยากร บรรยายให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสนทนาธรรม พร้อมนำบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ บริหารกายและจิตจากการสวดมนต์ ปรับสมดุลกายและจิต ตลอดจนฝึกปฏิบัติภาวนาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง สร้างสุขด้วยสติในองค์กร ด้วย.

 

2-20170317

 

3-20170317

 

4-20170317

 

8-20170317

 

9-20170317

 

10-20170317

 

11-20170317

 

14-20170317

 

16-20170317

 

17-20170317

 

19-20170317

 

20-20170317

 

21-20170317

 

22-20170317

 

23-20170317

 

24-20170317

 

26-20170317

 

29-20170317

 

30-20170317

 

31-20170317

 

34-20170317

 

35-20170317

 

41-20170317

 

44-20170317

 

45-20170317

 

47-20170317

 

55-20170317

 

57-20170317

 

58-20170317

 

59-20170317

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว  

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 337 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09067331
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4034
5765
19538
42582
155665
231135
9067331
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-08-23 13:04:26

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir