การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

1

 

 

          วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวสุรางค์  เจริญจิตร์ ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ดังกล่าว จำนวน ๔๕ คน

 

2-20170420

 

3-20170420

 

4-20170420

 

5-20170420

 

6-20170420

 

7-20170420

 

8-20170420

 

9-20170420

 

10-20170420

 

11-20170420

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir