201209281930

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชี  ๗  แนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ. ๒๕๓๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ป.ม. ต้องดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาและเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ ๘  ขอพระราชทานได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ  หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น   ซึ่งต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชี  ๔๑  ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษและได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

 ความต่างระหว่างหลักเกณฑ์บัญชี  ๗  และบัญชี  ๔๑  ทำให้สำนักงาน ก.ค.ศ.  โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  เห็นว่าตามโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีลักษณะเป็นตำแหน่งทางวิชาการเนื่องจากมีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  ได้แก่  วิทยฐานะชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  จึงได้เสนอสำนักงาน ก.พ. ขอเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตำแหน่งครูผู้สอน  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประเภทวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์บัญชี  ๔๑  เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นดังนี้
(
คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ก.พ. ได้อนุมัติการเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑  แล้ว  และกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว  ซึ่งขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ  สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงยังไม่อาจแจ้งให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑  ได้   ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕   จึงไม่อาจใช้หลักเกณฑ์บัญชี ๔๑  ได้ทัน   จึงได้ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   หากประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.  ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  อาจแจ้งรายชื่อให้ต้นสังกัดดำเนินการเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir