การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัย

อย่างมีประสิทธิภาพ

1

 

         นายเอกศักดิ์  คงตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยที่คั่งค้างเป็นจำนวนมาก ปรึกษาหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยภายในกลุ่มเพื่อหาข้อยุติ และนำสำนวนที่จัดทำจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เข้าวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 25 คน

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ  ภาพ/ข่าว

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir