เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
สำหรับรุ่นที่ 1


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
สำหรับรุ่นที่ 2

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir