ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำปี
การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยกรอกข้อมูลตามแบบ
ผ่าน URL 
http://rpm57.otepc.go.th และส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีนั้น

         บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว จึงขอความกรุณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ดำเนินการกรอกข้อมูล URL http://rpm57.otepc.go.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ม.ค. 59

         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใดที่ได้กรอกข้อมูลผ่าน URL ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแบบกรอกข้อมูลในบางส่วน จึงขอให้ได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าได้ดำเนินการครบถ้วน
แล้วหรือไม่ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir