590321

 

การดำเนินการได้มาของอนุมกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

            ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) และอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษายะลา เขต ๓ ปัตานี เขต ๓ นราธิวาส เขต ๓ และบึงกาฬได้คบวาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) นั้น
          สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงมีประกาศเรื่องการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดวัน เวลารับสมัคร วันเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และวัน เวลารับสมัครอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓) และได้กำหนดปฏิทินการเลือกตั้งและการได้มาฯ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๔)

 hot icon  ยกเลิกประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ปัตตานี เขต ๓ นราธิวาส เขต ๓ และบึงกาฬ

การดำเนินการได้มาของอนุมกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๔)

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir