590323

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๓ ปัตตานี เขต ๓ นราธิวาส เขต ๓ และบึงกาฬ


               ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ ๕ กำหนดให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา นั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอยกเลิกประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ปัตตานี เขต ๓ นราธิวาส เขต ๓ และบึงกาฬ

               ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir