เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24.11.59.1

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir