590427-2

          ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

          ๑. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย

               ๑.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย

               ๑.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

          ๒. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

               ๒.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย

               ๒.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑ จึงได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir