Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.    
Read more...
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖       Read more...
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel)     Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

201503061404

นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า
ในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๐ ราย
ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย และ
ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย
ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นางนิตยา  พิมพ์โคตร โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต ๒
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. สภาพจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ  ๒. ปัจจัยเชิงสาเหตุสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๓. การวิจัยและพัฒนากิจกรรม
Science Show เพื่อพัฒนาการคิดและจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ
พร้อมเอกสารประกอบ  ๔. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางจิตราพร  กาญจนพิบูลย์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Learning) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ๒๒๐๑-๒๑๐๒ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา ๒๒๐๑-๒๑๐๒ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. รายงานการใช้
“การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
รหัสวิชา ๒๒๐๑-๒๑๐๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๓) พร้อมเอกสารประกอบ)

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

) นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔  ๒. รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วม แห่งปี ๒๕๕๓ ประเภทโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ)

๒) นายประยูร  สุธาบูรณ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต ๘
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๓. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบริหารจัดการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทย-กะเหรี่ยง-รามัญ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
)

๓) นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดเล็ก) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”  ๓. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร”)

๔) นายเรืองยศ  แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  ๓. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการปลูกฝังค่านิยมในการดำรงตนอย่างพอเพียง)

๕) นายวีระเดช  ซาตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕  ๓. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานโรงเรียนและนักเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน)

๖) นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี ๒๕๕๔  ๓. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ประจำปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี)

๗) นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการรักษามาตรฐานการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน)

๘) นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนานักเรียนโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน)

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๖๒ ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน
จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์
www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 239 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09288152
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
240
6380
19553
44775
167263
209223
9288152
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-09-27 01:00:31

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir