เรียน 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
        2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        4. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        5. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
        7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
        8. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

                            เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ชะลอการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดขอให้อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสารทั้งหมดคลิกที่นี่

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir