ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปพิจารณาผลงานเทียบเคียง และพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑๗ ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังนี้

รายละเอียดเชี่ยวชาญ (รางวัลสูงสุด)

รายละเอียดเชี่ยวชาญ (เทียบเคียง

รายละเอียดชำนาญการพิเศษ (รางวัล)

รายละเอียดชำนาญการพิเศษ (เทียบเคียง)

แบบคัดค้านฯ

รายละเอียดแนบท้าย

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir