ว ๑/๒๕๖๐ เรื่อง กฏ ก.ค.ศ. การประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษามาตรา ๓๘ ค.(๒)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ลว. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

wor1

      

          สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ว ๑/๒๕๖๐ เรื่อง กฏ ก.ค.ศ. การประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษามาตรา ๓๘ ค.(๒)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

2.กฏ ก.ค.ศ.การประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษามาตรา ๓๘ ค.(๒)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

         

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir