600724

          รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำแนกตามขั้นและอันดับเงินเดือน

ดาวน์โหลด -> เอกสารแจ้งหน่วยงาน

ดาวน์โหลด -> ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลข้าราชการครู (PDF)

ดาวน์โหลด -> รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำแนกตามข้ันและอันดับเงินเดือน (Excel)

กำหนดส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 31 กรกฏาคม 2560

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir