แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ว11/2554 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 13-07-55 3947
ว9/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13-07-55 20435
ว12/2554 การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 13-07-55 5500
ว10/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13-07-55 27105
ว13/2554 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 3825
ว14/2554 ขยายเวลาการเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 2310
ว15/2554 การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (เพิ่มเติม) 13-07-55 3327
ว16/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2) 13-07-55 3086
ว17/2554 การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 13-07-55 3917
ว18/2554 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 13-07-55 1959

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir