แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ว2/2551 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว.29 กพ. 2551) 13-07-55 4027
ว3/2551 กำหนดวันทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ศธ 0206.2/ว3 ลว 18 เม.ย.51) 13-07-55 3477
ว4/2551 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.2/ว4 ลว.22 เมษายน 2551) 13-07-55 6597
ว5/2551 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลว. 29 เม.ย. 51) 13-07-55 2479
ว6/2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศธ 0206.2/ว6 ลว 12 พฤษภาคม 2551) 13-07-55 2806
ว7/2551 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลว. 13 พ.ค. 51) 13-07-55 4540
ว8/2551 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลว. 28 พ.ค. 51) 13-07-55 2966
ว2/2549 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว. 13 มกราคม 2549) 13-07-55 3370
ว3/2549 แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 3 ลว. 17 มกราคม 2549) 13-07-55 2960
ว1/2549 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลว. 5 ม.ค. 49) 13-07-55 3726

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir