แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 16-07-55 5265
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 2434
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 14-07-55 1849
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 1502
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 14-07-55 1944
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 14-07-55 2478
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 14-07-55 2219
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 14-07-55 2937
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 14-07-55 4141
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 14-07-55 2001

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir