แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 16-07-55 5059
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 2330
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 14-07-55 1797
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 1467
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 14-07-55 1825
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 14-07-55 2434
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 14-07-55 2117
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 14-07-55 2819
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 14-07-55 3960
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 14-07-55 1940

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir