แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 16-07-55 4797
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 2209
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 14-07-55 1731
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 1419
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 14-07-55 1710
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 14-07-55 2375
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 14-07-55 2001
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 14-07-55 2688
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 14-07-55 3175
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 14-07-55 1860

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir