แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 2847
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 14-07-55 2065
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55 1841
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 14-07-55 2373
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 14-07-55 3016
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 14-07-55 3096
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 14-07-55 3372
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 14-07-55 4642
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 14-07-55 2325
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 14-07-55 2891

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir