ด้วยอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ยกเว้น 10 เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ครบวาระได้ แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3, ปัตตานี เขต 3, นราธิวาส เขต 3, กาญจนบุรี เขต 4, เชี ด้วยอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ยกเว้น 10 เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ครบวาระได้ แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3, ปัตตานี เขต 3, นราธิวาส เขต 3, กาญจนบุรี เขต 4, เชี

          ด้วยอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ยกเว้น 10 เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ครบวาระได้ แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3, ปัตตานี เขต 3, นราธิวาส เขต 3, กาญจนบุรี เขต 4, เชียงใหม่ เขต 6, ปราจีนบุรี เขต 2, พัทลุง เขต 2, เลย เขต 3, มหาสารคาม เขต 3, และอุทัยธานี เขต 2

          บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ยกเว้น 10 เขตข้างต้น) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2552 ตามการกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การึกษา พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206./12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 

          ทั้งนี้ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมประวัติและประสบการณ์ ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 8 กันยายน 2552

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir