ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอบข้อเขียน ภาค ก ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอบข้อเขียน ภาค ก ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอส่งประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก การสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข การปะรเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ส่งเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 ชุด พร้อมส่งสำเนา ก.พ. 7 และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่เป็นปัจจุบัน และตนเองรับรองความถูกต้อง อย่างละ 10 ชุด โดยตรงที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ห้องรับรองชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir