สรุปยอด ณ 1 ม.ค. 57
ธนาคารเลขที่บัญชี จำนวนเงินยอดรวม
เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 059-6-01303-5 134,000.00
ออมสิน (เผื่อเรียก) 200-2-941661-5 21.42
ออมสิน (กระแสรายวัน) 00000007555556 21,500.00
ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 100-0-248667-8 7,088.42
ธอส. (กระแสรายวัน) 101-0-07223-5 120,664.85
283,274.69 123,342,144.43
ข้อมูล ณ 1 ม.ค. 2557

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำงวด (ตุลาคม - ธันวาคม) พ.ศ. 2556
เงินคงเหลือยกมา
- เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย 75,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) 5,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีเผื่อเรียก) 21.34
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
- เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,389.39 123,266,368.89
บวก รายรับ
เงินฝากกระทรวงการคลัง (ผ่านคลัง สล.) -
เงินรับบริจาค 75,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 275.54 75,775.54
รวมเงินทั้งสิ้น 123,342,144.43
เงินคงเหลือยกไป
- เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย 134,000.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) 21,500.00
- เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) 21.42
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
- เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,644.85 123,342,144.43

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ประจำงวด (ตุลาคม - ธันวาคม) พ.ศ. 2556
หน่วย : บาท
รายได้
เงินรับบริจาค 75,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 275.54
รวมรายได้ 75,775.54
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย 75,775.54

 

 

บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 
ทรัพย์สิน
เงินสด -
เงินฝากกระทรวงการคลัง 123,058,869.74
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 134,000.00
เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีกระแสรายวัน) 21,500.00
เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีเผื่อเรียก) 21.42
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 7,088.42
เงินฝากธนาคาร ธอส. 120,644.85
รวมทรัพย์สิน 123,342,144.43

 

 

หนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูฯ 123,266,368.89
รายได้สูงกว่ารายจ่าย 75,775.54
รวมหนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครูฯ 123,342,144.43

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir