image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกระบวนการติดตามการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำกระบวนการติดตามการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำกระบวนการติดตามบริหารงานบุคคลบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกระบวนการติดตามการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำกระบวนการติดตามการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำกระบวนการติดตามบริหารงานบุคคลบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 Read more...
การประชุมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เขตภาคใต้ การประชุมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เขตภาคใต้    Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมาซึ่งกฎหมายดังกล่าวนับเป็นการรื้อปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งยังมีบทกำหนดโทษแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ยุบล  ปกป้อง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนข้อพึงระวังต่าง ๆ ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง รัดกุมให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๑๔๐ คน ให้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

4

5

6

8

7

9

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

Secretary-PinitsakSecretary name

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

banner วนแม61

จดสรร61.2

 

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 127 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

11761390
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
452
6433
41102
38977
134129
237337
11761390
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-09-22 04:13:19

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir