image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ว ๑๓/๒๕๕๖ และ ว ๑๒/๒๕๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ว ๑๓/๒๕๕๖ และ ว ๑๒/๒๕๖๑   นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ว ๑๓/๒๕๕๖ และ ว ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 

 

 

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2562

IMG41

 

 

IMG 7167

 

                 ดร.อุษณีย์ ธโศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

13

 

IMG

 

๑. เห็นชอบหลักการให้กำหนดกรอบอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. โดยให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งว่างของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปกำหนดในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่กระทบกับงบประมาณของรัฐ และไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี
และมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ

IMG7171


IMG111

 

 

               ๒. เห็นชอบให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school Project)
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล สำหรับกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทหรืออัตลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนนั้น ๆ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณารายชื่อของคณะอนุกรรมการและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ทั้ง ๒ คณะ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. พิจารณาลงนามในประกาศตั้งคณะอนุกรรมการ ต่อไป

 

 

นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

 

 

 

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

Capture3

666

Capture

ออนไลน์

มี 298 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

13142352
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2492
8510
34240
39506
121451
257239
13142352
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2019-04-20 12:58:09

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir